Selected publications from team members.

69 entries « 1 of 2 »

2020

Zhang, Yongfeng; Chen, Xu

Explainable recommendation: A survey and new perspectives Journal Article

Foundations and Trends in Information Retrieval, 14 (1), pp. 1-101, 2020, ISBN: 978-1-68083-658-5.

Links | BibTeX

Ge, Yingqiang; Xu, Shuyuan; Liu, Shuchang; Fu, Zuohui; Sun, Fei; Zhang, Yongfeng

Learning Personalized Risk Preferences for Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2020.

BibTeX

Fu, Zuohui; Xian, Yikun; Gao, Ruoyuan; Zhao, Jieyu; Huang, Qiaoying; Ge, Yingqiang; Xu, Shuyuan; Geng, Shijie; Shah, Chirag; Zhang, Yongfeng; de Melo, Gerard

Fairness-Aware Explainable Recommendation over Knowledge Graphs Inproceedings

Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2020.

BibTeX

Ge, Yingqiang; Zhao, Shuya; Zhou, Honglu; Pei, Changhua; Sun, Fei; Ou, Wenwu; Zhang, Yongfeng

Understanding Echo Chambers in E-commerce Recommender Systems Inproceedings

Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2020.

BibTeX

Shi, Shaoyun; Ma, Weizhi; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Yu, Xinxing; Shan, Houzhi; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Beyond User Embedding Matrix: Learning to Hash for Modeling Large-Scale Users in Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 43rd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, 2020.

BibTeX

Zhou, Honglu; Xu, Shuyuan; Fu, Zuohui; de Melo, Gerard; Zhang, Yongfeng; Kapadia, Mubbasir

HID: Hierarchical Multiscale Representation Learning for Information Diffusion Inproceedings

Proceedings of the 29th International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI), 2020.

BibTeX

Chen, Chong; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Ma, Weizhi; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Efficient Heterogeneous Collaborative Filtering without Negative Sampling for Recommendation Inproceedings

Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, pp. 19–26, 2020.

BibTeX

Yang, Liu; Qiu, Minghui; Qu, Chen; Chen, Cen; Guo, Jiafeng; Zhang, Yongfeng; Croft, Bruce W; Chen, Haiqing

IART: Intent-aware Response Ranking with Transformers in Information-seeking Conversation Systems Inproceedings

Proceedings of The Web Conference 2020, pp. 2592–2598, 2020.

BibTeX

Li, Lei; Chen, Li; Zhang, Yongfeng

Towards Controllable Explanation Generation for Recommender Systems via Neural Template Inproceedings

Companion Proceedings of the Web Conference 2020, pp. 198–202, 2020.

BibTeX

Wang, Guang; Zhang, Yongfeng; Fang, Zhihan; Wang, Shuai; Zhang, Fan; Zhang, Desheng

FairCharge: A data-driven fairness-aware charging recommendation system for large-scale electric taxi fleets Journal Article

Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies, 4 (1), pp. 1–25, 2020.

BibTeX

Chen, Chong; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Efficient Neural Matrix Factorization without Sampling for Recommendation Journal Article

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 38 (2), pp. 1–28, 2020.

BibTeX

2019

Xian, Yikun; Fu, Zuohui; Muthukrishnan, Shan; de Melo, Gerard; Zhang, Yongfeng

Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Wang, Pengfei; Chen, Hanxiong; Zhu, Yadong; Shen, Huawei; Zhang, Yongfeng

Unified Collaborative Filtering over Graph Embeddings Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Qiu, Minghui; Croft, Bruce W; Zhang, Yongfeng; Iyyer, Mohit

History Modeling for Conversational Question Answering Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Chen, Xu; Chen, Hanxiong; Xu, Hongteng; Zhang, Yongfeng; Cao, Yixin; Qin, Zheng; Zha, Hongyuan

Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Wang, Pengfei; Fan, Yu; Zhang, Yongfeng; Niu, Shuzi; Yang, Ze; Guo, Jiafeng

Hierarchical Matching Network for Crime Classification Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Xin, Xin; He, Xiangnan; Zhang, Yongfeng; Zhang, Yongdong; Jose, Joemon

Relational Collaborative Filtering: Modeling Multiple Item Relations for Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Ge, Yingqiang; Xu, Shuyuan; Liu, Shuchang; Geng, Shijie; Fu, Zuohui; Zhang, Yongfeng

Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation Inproceedings

Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13 – 17, 2019, San Francisco, USA., 2019.

BibTeX

Pei, Changhua; Yang, Xinru; Cui, Qing; Lin, Xiao; Sun, Fei; Jiang, Peng; Ou, Wenwu; Zhang, Yongfeng

Value-aware Recommendation based on Reinforcement Profit Maximization Inproceedings

Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13 – 17, 2019, San Francisco, USA., 2019.

BibTeX

Liu, Luyang; Huang, Heyan; Gao, Yang; Wei, Xiaochi; Zhang, Yongfeng

Neural Variational Correlated Topic Modeling Inproceedings

Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13 – 17, 2019, San Francisco, USA., 2019.

BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Croft, Bruce W; Scholer, Falk; Zhang, Yongfeng

Answer Interaction in Non-factoid Question Answering Systems Inproceedings

Proceedings of the 2019 ACM SIGIR Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2019, March 10 – 14, 2019, Glasgow, Scotland, UK., 2019.

BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Croft, Bruce W; Zhang, Yongfeng; Trippas, Johanne R; Qiu, Minghui

User Intent Prediction in Information-seeking Conversations Inproceedings

Proceedings of the 2019 ACM SIGIR Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2019, March 10 – 14, 2019, Glasgow, Scotland, UK., 2019.

BibTeX

Guan, Xinyu; Cheng, Zhiyong; He, Xiangnan; Zhang, Yongfeng; Zhu, Zhibo; Peng, Qinke; Chua, Tat-Seng

Attentive Aspect Modeling for Review-aware Recommendation Inproceedings

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2019.

BibTeX

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Qin, Zheng

Dynamic Explainable Recommendation based on Neural Attentive Models Inproceedings

Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2019, Honolulu, Hawaii, USA, January 27 – February 1, 2019, 2019.

BibTeX

2018

Zhang, Yongfeng; Zhang, Yi; Zhang, Min

Report on EARS’18: 1st International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search Journal Article

ACM SIGIR Forum, 52 (2), 2018.

BibTeX

Ai, Qingyao; Azizi, Vahid; Chen, Xu; Zhang, Yongfeng

Learning Heterogeneous Knowledge Base Embeddings for Explainable Recommendation Journal Article

Algorithms, 11 (9), pp. 137, 2018.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Chen, Xu; Ai, Qingyao; Yang, Liu; Croft, Bruce W

Towards Conversational Search and Recommendation: System Ask, User Respond Inproceedings

Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018, pp. 177–186, 2018.

Links | BibTeX

Yang, Liu; Qiu, Minghui; Qu, Chen; Guo, Jiafeng; Zhang, Yongfeng; Croft, Bruce W; Huang, Jun; Chen, Haiqing

Response Ranking with Deep Matching Networks and External Knowledge in Information-seeking Conversation Systems Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 245–254, 2018.

Links | BibTeX

Wang, Pengfei; Yang, Ze; Niu, Shuzi; Zhang, Yongfeng; Zhang, Lei; Niu, ShaoZhang

Modeling Dynamic Pairwise Attention for Crime Classification over Legal Articles Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 485–494, 2018.

Links | BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Croft, Bruce W; Trippas, Johanne R; Zhang, Yongfeng; Qiu, Minghui

Analyzing and Characterizing User Intent in Information-seeking Conversations Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 989–992, 2018.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Zhang, Yi; Zhang, Min

SIGIR 2018 Workshop on ExplainAble Recommendation and Search (EARS 2018) Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 1411–1413, 2018.

Links | BibTeX

Chen, Xu; Xu, Hongteng; Zhang, Yongfeng; Tang, Jiaxi; Cao, Yixin; Qin, Zheng; Zha, Hongyuan

Sequential Recommendation with User Memory Networks Inproceedings

Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018, pp. 108–116, 2018.

Links | BibTeX

Zhu, Feida; Zhang, Yongfeng; -, Neil Yorke; Guo, Guibing; Chen, Xu

IFUP: Workshop on Multi-dimensional Information Fusion for User Modeling and Personalization Inproceedings

Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018, pp. 804–805, 2018.

Links | BibTeX

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Xu, Hongteng; Cao, Yixin; Qin, Zheng; Zha, Hongyuan

Visually Explainable Recommendation Journal Article

CoRR, abs/1801.10288 , 2018.

Links | BibTeX

2017

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Zhao, Wayne Xin; Ye, Wenwen; Qin, Zheng

Probabilistic Local Matrix Factorization Based on User Reviews Inproceedings

Information Retrieval Technology – 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings, pp. 154–166, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng

Joint Factorizational Topic Models for Cross-City Recommendation Inproceedings

Web and Big Data – First International Joint Conference, APWeb-WAIM 2017, Beijing, China, July 7-9, 2017, Proceedings, Part I, pp. 591–609, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Gu, Zhaoquan

Disparity-Aware Group Formation for Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, AAMAS 2017, São Paulo, Brazil, May 8-12, 2017, pp. 1604–1606, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Learning and Transferring Social and Item Visibilities for Personalized Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 – 10, 2017, pp. 337–346, 2017.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Ai, Qingyao; Chen, Xu; Croft, Bruce W

Joint Representation Learning for Top-N Recommendation with Heterogeneous Information Sources Inproceedings

Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 – 10, 2017, pp. 1449–1458, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Gu, Zhaoquan; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Boosting Moving Average Reversion Strategy for Online Portfolio Selection: A Meta-learning Approach Inproceedings

Database Systems for Advanced Applications – 22nd International Conference, DASFAA 2017, Suzhou, China, March 27-30, 2017, Proceedings, Part II, pp. 494–510, 2017.

Links | BibTeX

Li, Daoyi; Huang, Minlie; Zhang, Yongfeng; Zhu, Xiaoyan

Give me Something Unknown: Incorporate Exploration Preference in Cognition into Recommender System Inproceedings

29th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2017, Boston, MA, USA, November 6-8, 2017, pp. 807–814, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Gu, Zhaoquan; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Fairness-Aware Group Recommendation with Pareto-Efficiency Inproceedings

Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, RecSys 2017, Como, Italy, August 27-31, 2017, pp. 107–115, 2017.

Links | BibTeX

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Ai, Qingyao; Xu, Hongteng; Yan, Junchi; Qin, Zheng

Personalized Key Frame Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017, pp. 315–324, 2017.

Links | BibTeX

Ai, Qingyao; Zhang, Yongfeng; Bi, Keping; Chen, Xu; Croft, Bruce W

Learning a Hierarchical Embedding Model for Personalized Product Search Inproceedings

Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017, pp. 645–654, 2017.

Links | BibTeX

Zhao, Qi; Zhang, Yongfeng; Zhang, Yi; Friedman, Daniel

Multi-Product Utility Maximization for Economic Recommendation Inproceedings

Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017, pp. 435–443, 2017.

Links | BibTeX

Yang, Liu; Zamani, Hamed; Zhang, Yongfeng; Guo, Jiafeng; Croft, Bruce W

Neural Matching Models for Question Retrieval and Next Question Prediction in Conversation Journal Article

CoRR, abs/1707.05409 , 2017.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng

Explainable Recommendation: Theory and Applications Journal Article

CoRR, abs/1708.06409 , 2017.

Links | BibTeX

Lin, Huijie; Jia, Jia; Qiu, Jiezhong; Zhang, Yongfeng; Shen, Guangyao; Xie, Lexing; Tang, Jie; Feng, Ling; -, Tat

Detecting Stress Based on Social Interactions in Social Networks Journal Article

IEEE Trans. Knowl. Data Eng., 29 (9), pp. 1820–1833, 2017.

Links | BibTeX

Ye, Wenwen; Zhang, Yongfeng; Zhao, Wayne Xin; Chen, Xu; Qin, Zheng

A Collaborative Neural Model for Rating Prediction by Leveraging User Reviews and Product Images Inproceedings

Information Retrieval Technology – 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings, pp. 99–111, 2017.

Links | BibTeX

2016

Chen, Xu; Qin, Zheng; Zhang, Yongfeng; Xu, Tao

Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories Inproceedings

Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016, pp. 305–314, 2016.

Links | BibTeX

69 entries « 1 of 2 »