Selected publications from team members.

58 entries « 1 of 2 »

2019

Xian, Yikun; Fu, Zuohui; Muthukrishnan, Shan; de Melo, Gerard; Zhang, Yongfeng

Reinforcement Knowledge Graph Reasoning for Explainable Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Wang, Pengfei; Chen, Hanxiong; Zhu, Yadong; Shen, Huawei; Zhang, Yongfeng

Unified Collaborative Filtering over Graph Embeddings Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Qiu, Minghui; Croft, Bruce W; Zhang, Yongfeng; Iyyer, Mohit

History Modeling for Conversational Question Answering Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Chen, Xu; Chen, Hanxiong; Xu, Hongteng; Zhang, Yongfeng; Cao, Yixin; Qin, Zheng; Zha, Hongyuan

Personalized Fashion Recommendation with Visual Explanations based on Multimodal Attention Network Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Wang, Pengfei; Fan, Yu; Zhang, Yongfeng; Niu, Shuzi; Yang, Ze; Guo, Jiafeng

Hierarchical Matching Network for Crime Classification Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Xin, Xin; He, Xiangnan; Zhang, Yongfeng; Zhang, Yongdong; Jose, Joemon

Relational Collaborative Filtering: Modeling Multiple Item Relations for Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 42nd International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval (SIGIR 2019), July 21 – 25, 2019, Paris, France, 2019.

BibTeX

Ge, Yingqiang; Xu, Shuyuan; Liu, Shuchang; Geng, Shijie; Fu, Zuohui; Zhang, Yongfeng

Maximizing Marginal Utility per Dollar for Economic Recommendation Inproceedings

Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13 – 17, 2019, San Francisco, USA., 2019.

BibTeX

Pei, Changhua; Yang, Xinru; Cui, Qing; Lin, Xiao; Sun, Fei; Jiang, Peng; Ou, Wenwu; Zhang, Yongfeng

Value-aware Recommendation based on Reinforcement Profit Maximization Inproceedings

Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13 – 17, 2019, San Francisco, USA., 2019.

BibTeX

Liu, Luyang; Huang, Heyan; Gao, Yang; Wei, Xiaochi; Zhang, Yongfeng

Neural Variational Correlated Topic Modeling Inproceedings

Proceedings of the Web Conference 2019 (WWW 2019), May 13 – 17, 2019, San Francisco, USA., 2019.

BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Croft, Bruce W; Scholer, Falk; Zhang, Yongfeng

Answer Interaction in Non-factoid Question Answering Systems Inproceedings

Proceedings of the 2019 ACM SIGIR Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2019, March 10 – 14, 2019, Glasgow, Scotland, UK., 2019.

BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Croft, Bruce W; Zhang, Yongfeng; Trippas, Johanne R; Qiu, Minghui

User Intent Prediction in Information-seeking Conversations Inproceedings

Proceedings of the 2019 ACM SIGIR Conference on Human Information Interaction and Retrieval, CHIIR 2019, March 10 – 14, 2019, Glasgow, Scotland, UK., 2019.

BibTeX

Guan, Xinyu; Cheng, Zhiyong; He, Xiangnan; Zhang, Yongfeng; Zhu, Zhibo; Peng, Qinke; Chua, Tat-Seng

Attentive Aspect Modeling for Review-aware Recommendation Inproceedings

ACM Transactions on Information Systems (TOIS), 2019.

BibTeX

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Qin, Zheng

Dynamic Explainable Recommendation based on Neural Attentive Models Inproceedings

Proceedings of the 33rd AAAI Conference on Artificial Intelligence, AAAI 2019, Honolulu, Hawaii, USA, January 27 – February 1, 2019, 2019.

BibTeX

2018

Zhang, Yongfeng; Zhang, Yi; Zhang, Min

Report on EARS’18: 1st International Workshop on ExplainAble Recommendation and Search Journal Article

ACM SIGIR Forum, 52 (2), 2018.

BibTeX

Ai, Qingyao; Azizi, Vahid; Chen, Xu; Zhang, Yongfeng

Learning Heterogeneous Knowledge Base Embeddings for Explainable Recommendation Journal Article

Algorithms, 11 (9), pp. 137, 2018.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Chen, Xu; Ai, Qingyao; Yang, Liu; Croft, Bruce W

Towards Conversational Search and Recommendation: System Ask, User Respond Inproceedings

Proceedings of the 27th ACM International Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2018, Torino, Italy, October 22-26, 2018, pp. 177–186, 2018.

Links | BibTeX

Yang, Liu; Qiu, Minghui; Qu, Chen; Guo, Jiafeng; Zhang, Yongfeng; Croft, Bruce W; Huang, Jun; Chen, Haiqing

Response Ranking with Deep Matching Networks and External Knowledge in Information-seeking Conversation Systems Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 245–254, 2018.

Links | BibTeX

Wang, Pengfei; Yang, Ze; Niu, Shuzi; Zhang, Yongfeng; Zhang, Lei; Niu, ShaoZhang

Modeling Dynamic Pairwise Attention for Crime Classification over Legal Articles Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 485–494, 2018.

Links | BibTeX

Qu, Chen; Yang, Liu; Croft, Bruce W; Trippas, Johanne R; Zhang, Yongfeng; Qiu, Minghui

Analyzing and Characterizing User Intent in Information-seeking Conversations Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 989–992, 2018.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Zhang, Yi; Zhang, Min

SIGIR 2018 Workshop on ExplainAble Recommendation and Search (EARS 2018) Inproceedings

The 41st International ACM SIGIR Conference on Research & Development in Information Retrieval, SIGIR 2018, Ann Arbor, MI, USA, July 08-12, 2018, pp. 1411–1413, 2018.

Links | BibTeX

Chen, Xu; Xu, Hongteng; Zhang, Yongfeng; Tang, Jiaxi; Cao, Yixin; Qin, Zheng; Zha, Hongyuan

Sequential Recommendation with User Memory Networks Inproceedings

Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018, pp. 108–116, 2018.

Links | BibTeX

Zhu, Feida; Zhang, Yongfeng; -, Neil Yorke; Guo, Guibing; Chen, Xu

IFUP: Workshop on Multi-dimensional Information Fusion for User Modeling and Personalization Inproceedings

Proceedings of the Eleventh ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2018, Marina Del Rey, CA, USA, February 5-9, 2018, pp. 804–805, 2018.

Links | BibTeX

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Xu, Hongteng; Cao, Yixin; Qin, Zheng; Zha, Hongyuan

Visually Explainable Recommendation Journal Article

CoRR, abs/1801.10288 , 2018.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Chen, Xu

Explainable Recommendation: A Survey and New Perspectives Journal Article

CoRR, abs/1804.11192 , 2018.

Links | BibTeX

2017

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Zhao, Wayne Xin; Ye, Wenwen; Qin, Zheng

Probabilistic Local Matrix Factorization Based on User Reviews Inproceedings

Information Retrieval Technology – 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings, pp. 154–166, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng

Joint Factorizational Topic Models for Cross-City Recommendation Inproceedings

Web and Big Data – First International Joint Conference, APWeb-WAIM 2017, Beijing, China, July 7-9, 2017, Proceedings, Part I, pp. 591–609, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Gu, Zhaoquan

Disparity-Aware Group Formation for Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 16th Conference on Autonomous Agents and MultiAgent Systems, AAMAS 2017, São Paulo, Brazil, May 8-12, 2017, pp. 1604–1606, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Learning and Transferring Social and Item Visibilities for Personalized Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 – 10, 2017, pp. 337–346, 2017.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Ai, Qingyao; Chen, Xu; Croft, Bruce W

Joint Representation Learning for Top-N Recommendation with Heterogeneous Information Sources Inproceedings

Proceedings of the 2017 ACM on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2017, Singapore, November 06 – 10, 2017, pp. 1449–1458, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Gu, Zhaoquan; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Boosting Moving Average Reversion Strategy for Online Portfolio Selection: A Meta-learning Approach Inproceedings

Database Systems for Advanced Applications – 22nd International Conference, DASFAA 2017, Suzhou, China, March 27-30, 2017, Proceedings, Part II, pp. 494–510, 2017.

Links | BibTeX

Li, Daoyi; Huang, Minlie; Zhang, Yongfeng; Zhu, Xiaoyan

Give me Something Unknown: Incorporate Exploration Preference in Cognition into Recommender System Inproceedings

29th IEEE International Conference on Tools with Artificial Intelligence, ICTAI 2017, Boston, MA, USA, November 6-8, 2017, pp. 807–814, 2017.

Links | BibTeX

Lin, Xiao; Zhang, Min; Zhang, Yongfeng; Gu, Zhaoquan; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Fairness-Aware Group Recommendation with Pareto-Efficiency Inproceedings

Proceedings of the Eleventh ACM Conference on Recommender Systems, RecSys 2017, Como, Italy, August 27-31, 2017, pp. 107–115, 2017.

Links | BibTeX

Chen, Xu; Zhang, Yongfeng; Ai, Qingyao; Xu, Hongteng; Yan, Junchi; Qin, Zheng

Personalized Key Frame Recommendation Inproceedings

Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017, pp. 315–324, 2017.

Links | BibTeX

Ai, Qingyao; Zhang, Yongfeng; Bi, Keping; Chen, Xu; Croft, Bruce W

Learning a Hierarchical Embedding Model for Personalized Product Search Inproceedings

Proceedings of the 40th International ACM SIGIR Conference on Research and Development in Information Retrieval, Shinjuku, Tokyo, Japan, August 7-11, 2017, pp. 645–654, 2017.

Links | BibTeX

Zhao, Qi; Zhang, Yongfeng; Zhang, Yi; Friedman, Daniel

Multi-Product Utility Maximization for Economic Recommendation Inproceedings

Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2017, Cambridge, United Kingdom, February 6-10, 2017, pp. 435–443, 2017.

Links | BibTeX

Yang, Liu; Zamani, Hamed; Zhang, Yongfeng; Guo, Jiafeng; Croft, Bruce W

Neural Matching Models for Question Retrieval and Next Question Prediction in Conversation Journal Article

CoRR, abs/1707.05409 , 2017.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng

Explainable Recommendation: Theory and Applications Journal Article

CoRR, abs/1708.06409 , 2017.

Links | BibTeX

Lin, Huijie; Jia, Jia; Qiu, Jiezhong; Zhang, Yongfeng; Shen, Guangyao; Xie, Lexing; Tang, Jie; Feng, Ling; -, Tat

Detecting Stress Based on Social Interactions in Social Networks Journal Article

IEEE Trans. Knowl. Data Eng., 29 (9), pp. 1820–1833, 2017.

Links | BibTeX

Ye, Wenwen; Zhang, Yongfeng; Zhao, Wayne Xin; Chen, Xu; Qin, Zheng

A Collaborative Neural Model for Rating Prediction by Leveraging User Reviews and Product Images Inproceedings

Information Retrieval Technology – 13th Asia Information Retrieval Societies Conference, AIRS 2017, Jeju Island, South Korea, November 22-24, 2017, Proceedings, pp. 99–111, 2017.

Links | BibTeX

2016

Chen, Xu; Qin, Zheng; Zhang, Yongfeng; Xu, Tao

Learning to Rank Features for Recommendation over Multiple Categories Inproceedings

Proceedings of the 39th International ACM SIGIR conference on Research and Development in Information Retrieval, SIGIR 2016, Pisa, Italy, July 17-21, 2016, pp. 305–314, 2016.

Links | BibTeX

Chen, Xu; Wang, Pengfei; Qin, Zheng; Zhang, Yongfeng

HLBPR: A Hybrid Local Bayesian Personal Ranking Method Inproceedings

Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11-15, 2016, Companion Volume, pp. 21–22, 2016.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Zhao, Qi; Zhang, Yi; Friedman, Daniel; Zhang, Min; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Economic Recommendation with Surplus Maximization Inproceedings

Proceedings of the 25th International Conference on World Wide Web, WWW 2016, Montreal, Canada, April 11 – 15, 2016, pp. 73–83, 2016.

Links | BibTeX

2015

Zhao, Han; Poupart, Pascal; Zhang, Yongfeng; Lysy, Martin

SoF: Soft-Cluster Matrix Factorization for Probabilistic Clustering Inproceedings

Proceedings of the Twenty-Ninth AAAI Conference on Artificial Intelligence, January 25-30, 2015, Austin, Texas, USA., pp. 3188–3195, 2015.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Zhang, Min; Liu, Yiqun; -, Tat; Zhang, Yi; Ma, Shaoping

Task-based recommendation on a web-scale Inproceedings

2015 IEEE International Conference on Big Data, Big Data 2015, Santa Clara, CA, USA, October 29 – November 1, 2015, pp. 827–836, 2015.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Tan, Yunzhi; Zhang, Min; Liu, Yiqun; -, Tat; Ma, Shaoping

Catch the Black Sheep: Unified Framework for Shilling Attack Detection Based on Fraudulent Action Propagation Inproceedings

Proceedings of the Twenty-Fourth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI 2015, Buenos Aires, Argentina, July 25-31, 2015, pp. 2408–2414, 2015.

Links | BibTeX

Wang, Yuan; Liu, Jie; Huang, Yalou; Zhang, Yongfeng; Zhang, Yi; Zhang, Xintong

Exploration of Semantic-aware Approach for Contextual Suggestion Using Knowledge from The Open Web Inproceedings

Proceedings of The Twenty-Fourth Text REtrieval Conference, TREC 2015, Gaithersburg, Maryland, USA, November 17-20, 2015, 2015.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng

Incorporating Phrase-level Sentiment Analysis on Textual Reviews for Personalized Recommendation Inproceedings

Proceedings of the Eighth ACM International Conference on Web Search and Data Mining, WSDM 2015, Shanghai, China, February 2-6, 2015, pp. 435–440, 2015.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Zhang, Min; Zhang, Yi; Lai, Guokun; Liu, Yiqun; Zhang, Honghui; Ma, Shaoping

Daily-Aware Personalized Recommendation based on Feature-Level Time Series Analysis Inproceedings

Proceedings of the 24th International Conference on World Wide Web, WWW 2015, Florence, Italy, May 18-22, 2015, pp. 1373–1383, 2015.

Links | BibTeX

Zhang, Yongfeng; Zhang, Min; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Boost Phrase-level Polarity Labelling with Review-level Sentiment Classification Journal Article

CoRR, abs/1502.03322 , 2015.

Links | BibTeX

2014

Zhang, Yongfeng; Zhang, Min; Zhang, Yi; Liu, Yiqun; Ma, Shaoping

Understanding the Sparsity: Augmented Matrix Factorization with Sampled Constraints on Unobservables Inproceedings

Proceedings of the 23rd ACM International Conference on Conference on Information and Knowledge Management, CIKM 2014, Shanghai, China, November 3-7, 2014, pp. 1189–1198, 2014.

Links | BibTeX

58 entries « 1 of 2 »